فیلم

ولایت فقیه

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
سیاست حق اولیاءالله است
نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی‌
آگاهانه حرف بزنید، آگاهانه رای بدهید
استدلال مخالفان ولایت فقیه‌
شما بیدار کنید اینها را
شرایط ولیّ فقیه‌
حکومت اسلام برای از بین بردن دیکتاتوری می‌آید
حکومت اسلامی دیکتاتوری تویش نیست
بیشتر