فیلم

فساد

سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (آمادگی همه جانبه در امر دفاع و بازسازی)
بیشتر