فیلم

فساد

سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
بیشتر