فیلم

حکومت

مقصد اعلی
منحصر نبودن قرآن به احکام شخصی
سرکوب ملتها به دست حکومتهای دست نشانده‌
بیشتر