فیلم

بختیار

میخواستند که شاه را نگه دارند
نصیحت جوانان فریب خورده به دست منافقین
آنها در هر جایی مامورینی دارند بسیار مقدس
بیشتر