فیلم

بختیار

میخواستند که شاه را نگه دارند
نصیحت جوانان فریب خورده به دست منافقین
آنها در هر جایی مامورینی دارند بسیار مقدس
بازگشت حضرت امام(ره) از پاریس به ایران
آن روزی که‌ این خبیث فرار کرد از «ایّام الله» بود
ایجاد رُعب در دل دشمنان‌
خیانت بختیار به ملت ایران
بیشتر