فیلم

وحدت وجود

جز او کسی نیست و چیزی نیست
ما هیچ هستیم و همه چیز خداست‌
بیشتر