فیلم

وحدت وجود

جز او کسی نیست و چیزی نیست
ما هیچ هستیم و همه چیز خداست‌
تفسیر سوره حمد | کمال مطلق
تفسیر سوره حمد | تجلّی نور
هر چه هست اوست
بیشتر