فیلم

صدا و سیما

معنای صحیح صدور اسلام
اهمیت و حساسیت کار رسانه ملی
دقت در اسلامی بودن صداوسیما
کسانی که فیلمسازند، باید معلوم بشود که اینها چه کاره‌اند
توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست
اصلاح مطبوعات
قلم‌ها مورد امتحان خداست
اهمیت صداوسیما در فرهنگ جامعه
ایجاد دلسردی نکنیم
بیشتر