فیلم

تبلیغات استکبار جهانی

انقلابی بزرگتر از انقلاب اول
سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی (هشدار به کشورهای منطقه)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور (منشا مفاسد عالم)
تبلیغات دروغین علیه جمهوری اسلامی
تبلیغات استکبار علیه ایران و اسلام
سکوت رسانه های جهانی نسبت به موفقیت های جمهوری اسلامی
تبلیغات دروغین علیه ایران
آن اسلامی که به درد جامعه نرسد منزوی است
بیشتر