فیلم

رضا شاه پهلوی(رضاخان)

بانوان در دوران پهلوی
شادی مردم از رفتن پهلوی
پهلوی اساس اسلام را میخواست ازبین ببرد
عملکرد دولت و ارتش پهلوی دربرابر متفقین
اوضاع کشور و ملت در زمان رضا خان
شناخت منافق
اهل علم را بعضی از شوفرها سوار نمی‌کنند
روحانیون در مسائل سیاسی حاضر باشند
قدرت دروغین ارتش رضا خان
بیشتر