فیلم

سنی(اهل سنت)

سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا (حفظ وحدت و آرامش)
وحدت مسلمین
اختلاف افکنی میان مسلمین
تمام مسلمین با هم مجتمع شوند
مومن باید برادر مومن باشد
اختلاف افکنی میان برادران شیعه و سنی
اینها در صددند که با اسمهای مختلف شما را به جان هم بیندازند
ایجاد اختلاف موجب سلطه خارجی خواهد شد
دامن‌زدن به اختلاف امروز یک معصیت نابخشودنی است
بیشتر