فیلم

قیام برای خدا

سخنرانی در جمع بانوان باختران و اعضای بنیاد مستضعفان شیراز (مقابله با توطئه‌ها)
قیام انبیاء برای اقامه حکومت عدل
مصائب قیام الهی
عدل مقدمه انسان سازی
برای خدا قیام کنید
اجتماعی و انفرادی قیام للَّه بکنید
معجزه‌ی مکتب اسلام
همه موظفیم به اینکه برای خدا قیام کنیم
ما اسلام را میخواهیم
بیشتر