فیلم

رفراندوم جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع مردم و تاکید بر رای به «جمهوری اسلامی»
رای امام به جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58
نتوانستند همه این قدرتها که شما را در یک جایی متوقف کنند
بیشتر