فیلم

رفراندوم جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع مردم و تاکید بر رای به «جمهوری اسلامی»
رای امام به جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58
نتوانستند همه این قدرتها که شما را در یک جایی متوقف کنند
رای به «جمهوری اسلامی»
حقوق اقلیتهای مذهبی در اسلام‌
عمال امریکا با ماسک چپگرایی‌
آزادی و استقلال، هدیه جمهوری اسلامی‌
اراده آهنین و شکست ناپذیر ملت‌
بیشتر