فیلم

عمال امریکا با ماسک چپگرایی‌

برادرهای ما! عزیزان ما! دست از تفرقه بردارید. به حرف اشخاصی که انحراف دارند گوش ندهید؛ اینها عمال امریکا هستند به صورت چپگرایی. اینها می‌خواهند همان مخازن ما را باز به امریکا بدهند؛ اینها می‌خواهند همان مسائل سابق را با فرم دیگر پیاده کنند. اگر اینها ... برای ملت ارج قائل هستند، اگر اینها دلسوز ملت هستند، برای ملت دلسوز هستند، ملت الآن تمام بپاخاسته و می‌خواهد رای بدهد، می‌خواهد رای به جمهوری اسلام که همه جهات را اصلاح می‌کند بدهد؛ چرا اینها تفرقه می‌اندازند؟ سابق می‌گفتند که «اختناق است و با اختناق مخالفیم و برای ملت کار می‌کنیم، اجنبی هست و با اجنبی مخالفیم و برای ملت کار می‌کنیم»؛ حالا نه اختناقی هست نه اجنبی هست. حالا شماها مواجهید با یک ملتی که همه‌شان طالب یک مطلب هستند؛ شما هم با آنها همراهی کنید. اگر چنانچه شما صلاح ملت را می‌خواهید، همراهی کنید با ملت. اگر همراهی نکنید، معلوم می‌شود صلاح ملت را نمی‌خواهید؛ معلوم می‌شود می‌خواهید تفرقه بیندازید و اجانب را بر ما مسلط کنید.

" /> 1358010901 - 03.jpg
 
کلیدواژه:

برادرهای ما! عزیزان ما! دست از تفرقه بردارید. به حرف اشخاصی که انحراف دارند گوش ندهید؛ اینها عمال امریکا هستند به صورت چپگرایی. اینها می‌خواهند همان مخازن ما را باز به امریکا بدهند؛ اینها می‌خواهند همان مسائل سابق را با فرم دیگر پیاده کنند. اگر اینها ... برای ملت ارج قائل هستند، اگر اینها دلسوز ملت هستند، برای ملت دلسوز هستند، ملت الآن تمام بپاخاسته و می‌خواهد رای بدهد، می‌خواهد رای به جمهوری اسلام که همه جهات را اصلاح می‌کند بدهد؛ چرا اینها تفرقه می‌اندازند؟ سابق می‌گفتند که «اختناق است و با اختناق مخالفیم و برای ملت کار می‌کنیم، اجنبی هست و با اجنبی مخالفیم و برای ملت کار می‌کنیم»؛ حالا نه اختناقی هست نه اجنبی هست. حالا شماها مواجهید با یک ملتی که همه‌شان طالب یک مطلب هستند؛ شما هم با آنها همراهی کنید. اگر چنانچه شما صلاح ملت را می‌خواهید، همراهی کنید با ملت. اگر همراهی نکنید، معلوم می‌شود صلاح ملت را نمی‌خواهید؛ معلوم می‌شود می‌خواهید تفرقه بیندازید و اجانب را بر ما مسلط کنید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: