فیلم

ساده زیستی مسئولین

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
اشرافیت مسئولین
امتحان ریاست، سخت‌ترین امتحان
از دست‌فروشی تا ریاست‌جمهوری
بیشتر