فیلم

استعمار

آنها در هر جایی مامورینی دارند بسیار مقدس
شناسایی منابع کشور توسط دولت های استعمارگر
آن قدری که می‌توانستند مردم را از روحانیت جدا می‌کردند
برنامه استعمار برای سلطنت رضاخان
لازم است که اول بیدار شویم
باید از سر تا قدم انگلیسی باشیم
باید از خواب بیدار شویم
ما خودمان صنعتگر خواهیم شد
بهترین خدمت نویسنده‌ها
بیشتر