فیلم

کشورهای اسلامی

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)
سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی (هشدار به کشورهای منطقه)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
حکومتهای تزکیه نشده مانع وحدت ممالک اسلامی
آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی‌ترسد
علت سوختن کشورهای اسلامی در مفاسد
حکومت حجاز کوچک تر از آن است که جلوی حجاج را بگیرد
سلطه بیگانگان مصیبتی برای کشورهای اسلامی
بیشتر