فیلم

اشرافیت

سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
اشرافیت مسئولین
بیشتر