فیلم

صدام

در حکومت مستضعفان خوف ازدست دادن مقام نیست
امروز روزی است که مردم ما از جنگ نمی ترسد
من به آل سعود نصیحت می‌کنم که تا دیر نشده به خود آیند
آمریکا میخواهد یک دسته ای را به جان هم بیاندازد و استفاده کند
انسان آمریکایی پسند
منافقین و صدام
نبادا حتی یک گلوله به طرف شهرهای اینها بیندازید
با صدام صلح نمی‌توانیم بکنیم
آن که ضربتها را وارد می‌کند میزان است
بیشتر