فیلم

صدام

بهترین دعا برای دشمنان!
تهدید و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
آن که با امریکا دوست است، صلاح ملت ما را می‌خواهد؟
آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند
مدعیان حقوق بشر
برادری با ملت عراق
جلوه اسلام در سراسر جهان
جنگ جنگ تا پیروزی
ایستادگی ملت در جنگ تحمیلی
بیشتر