فیلم

صدام

دعای دشمن
تهدید و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
دوستان دشمن
آنهایی که خواب آمریکا را می بینند
مدعیان حقوق بشر
برادری با ملت عراق
جلوه اسلام در سراسر جهان
جنگ جنگ تا پیروزی
ایستادگی ملت در جنگ تحمیلی
بیشتر