فیلم

ناامیدی

تهدید و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
مایوس نشدن ملت ایران در مبارزه با متجاوز
مایوس کردن مردم در برابر غرب
یاس از جنود شیطان است
«یاس» از جنود ابلیس است‌
اطاعت الهی در اعتصام به حبل الله‌
ایجاد اختلاف و نومیدی، از شگرد دشمنان‌
بیشتر