فیلم

ناامیدی

تهدید و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
مایوس نشدن ملت ایران در مبارزه با متجاوز
مایوس کردن مردم در برابر غرب
یاس از جنود شیطان است
بیشتر