فیلم

تعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاه

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی (تعلیم و تهذیب)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (غنای اسلام در جمیع جهات)
بیشتر