فیلم

عید قربان

تفاوت اعمال انبیا با مردم‌
تفاوت فهم اعمال در پیامبران و مردم
ضیافت الله مقدمه لقاء الله
سخنرانی در جمع مردم و مسئولان در روز عید قربان (اعمال در منظر اهل دنیا و معرفت)
سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم (فیوضات معنوی عید قربان)
بیشتر