فیلم

فرانسه

خود شما باید طوری باشید که مورد تهاجم اینها واقع نشوید
جنگ طلبی قدرتها خلاف نظر ملت خودشان
آتش افروزی و فساد به اسم صلح
بیشتر