فیلم

خودبینی

خودبینی منشا تمام مفاسد عالم
خودبینی خصیصه شیطانی
آثار بیرونی حب نفس
بیشتر