فیلم

جبهه

تلاش برای آگاهی بخشی به ملتها درباره ایران
به دنبال حرف عمل لازم است
انقلاب محرومان
استقلال کشور ، برکت محرومان
مردم یکپارچه پشتیبان این حکومت هستند
آنها تبع شیطان هستند و شما تبع خدا هستید
یک همچو معنویتی جز به عنایت خدا نمیشود
خداوند تمام ما را از فداکاران اسلام قرار بدهد
توطئه ها رو به رشد است
بیشتر