فیلم

کارگران

معلمین و کارگران دو بازوی کشور
فتنه در بین کارگران
آزادی در گرو کار
کارگران ، ستون فقرات کشور و انقلاب
کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند
قوای مسلح ، کشاورزان و کارگران ، مجاهدین فی سبیل الله
«ما خودمان نمی‌توانیم» را از سر بیرون کنید
خداوند به شما قدرت بدهد
همه باید در کنار هم کار بکنند
بیشتر