فیلم

خدمت به محرومین

مستمندان ولی نعمت ما هستند
در رژیم اسلامی نباید محرومیت بکشند اینها
برای مستضعفان خدمت کنید
بالاترین خدمت‌ها
توجه مسئولان به ضعفا و مستمندان‌
بیشتر