فیلم

دیکتاتوری

نشانه دیکتاتوری
آشوب کردن به خاطر عمل به قانون دیکتاتوری است
عمل کردن برخلاف قانون دیکتاتوری است
آن روزی که احساس خطر برای اسلام کنم
شرایط ولیّ فقیه‌
حکومت اسلام برای از بین بردن دیکتاتوری می‌آید
حکومت اسلامی دیکتاتوری تویش نیست
اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده
اسلام بنایش بر این نیست که دیکتاتوری کند
بیشتر