فیلم
 
کلیدواژه:

بندگان خدا امروز گرفتارند در دست آنهایی که بر آنها سرپرستی می‌کنند غاصبانه. ملتها همه گرفتار چنگال این قدرتها هستند که خودشان را مصلح می‌دانند، صلاح جو می‌دانند، با اصلاح حرف می‌زنند. چه بکنیم ما با این وضعی که در دنیا امروز هست؟ وضعی که قدرتهای بزرگ دارند با بشر، و بدتر از او، وضع انفعالی که حکومتها دارند.
مصیبت برای مسلمین این است که گرفتار یک همچو حکومتهایی هستند که همه‌اش انفعالی، وضع انفعالی دارند و برای عالم مصیبت این است که کسانی با ادعای صلح دوستی و به ادعای طرفداری از توده‌ها به همه مردم ظلم می‌کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: