فیلم

ظلم

مهیا کردن عالم برای ظهور حضرت ولی عصر(عج)
دفاع از مسلمین جهان
عدل مقدمه انسان سازی
گرفتاری ملتها در چنگال قدرتها
عدم تزکیه منشا ظلم پذیری
سازش با ابر قدرتها ظلم به بشر است
آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی‌ترسد
تمام مفاسد از خود آدم است
اهمیت جلوگیری از ظلم در حکومت اسلامی
بیشتر