فیلم
 
کلیدواژه:

این مسائلی را که آقای وزیر راه گفتند موجب بسیار تشکر است از پرسنل هواپیمایی و شما آقایان، و مهم همین است که شماها وابسته نیستید الآن. این که این قدر پیشرفت کردید و آن طور که گفتند در زمان سابق برای چهل هزار حاجی، نمی‌توانستند همه را حمل کنند و محتاج بودند به این که لا اقل نصف او را یا بیشتر او را دیگران ببرند، برای همین بود که خود فکرهای ملت به کار نیفتاده بود. دیگران می‌خواستند برای ما راهنمایی کنند و آنها هم بنایشان بر این بود که ما عقب باشیم، بنایشان این بود که نگذارند ما ترقی بکنیم. مستشارهایی که از امریکا یا از جاهای دیگر این جا می‌آمد، به صورت برای این بود که راهنمایی کنند و هدایت کنند، در واقع برای این بود که نگذارند خود شما کار کنید، نگذارند فکر شما به کار بیفتد. امروز که می‌بینید این طور پیشرفت کرده است که صد و پنجاه هزار یا بیشتر، حجاج را شما در ظرف چند روز می‌برید و برمی‌گردانید، و رکورد را که شکستید در دنیا راجع به این معنا، برای این است که خودتان کار می‌کنید، احساس می‌کنید که کشور مال شماست. وقتی که انسان ببیند که یک آقا بالاسر دارد، یک کس دیگری دارد که می‌خواهد به او آقایی بفروشد، به اسم این که آمدم خدمت کنم می‌خواهد به خدمت بکشد ملت را، دلسرد می‌شود ملت. آنها از یک طرف نمی‌گذارند که شما به یک مسائل اساسی برسید، خود شما هم از آن طرف می‌بینید که خدمت برای تقریباً بیگانه است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: