فیلم

یا در خدمت دولتهای اجانب باشند یا یک افرادی بی‌تفاوت باشند

هر کس روزنامه‌های آن وقت را بخواند یا اگر نوارهایی از آن وقت باقی بود بشنود، می‌فهمد که نقشه این بود که یا در خدمت دولتهای اجانب باشند- و اخیراً خصوصاً امریکا- و یا یک افرادی باشند که بی‌تفاوت باشند. این مراکزی که برای عیش و عشرت جوانها تهیه کردند و این مغازه‌های زیادی که برای فروش عروسکها و فراورده‌های خارجی به وجود آوردند و این دکانهای مشروب فروشی، اینها روی طبع خودش واقع نشد؛ اینها روی برنامه‌ای بود که آن قدری که می‌توانند در دانشگاهها جوانها را از بین ببرند و به خط آنها بکنند. آن قدری که در آنجا نمی‌شود. [در] مراکز فحشا بی‌تفاوتشان کنند و راجع به کشور خودشان بی‌تفاوت باشند. هر کاری می‌خواهند بکنند، بکنند، آنها کاری نداشته باشند. عشرتکده باشد، سینمای موافق میل و شهوات جوانها باشد، دیگر این مملکت هر چه بر آن بگذرد، گذشته است. ذخایرش را دارند می‌برند، برده‌اند؛ نفتش را دارند می‌خورند، خورده‌اند و امثال ذلک.

" /> 1361012101 - 01 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

هر کس روزنامه‌های آن وقت را بخواند یا اگر نوارهایی از آن وقت باقی بود بشنود، می‌فهمد که نقشه این بود که یا در خدمت دولتهای اجانب باشند- و اخیراً خصوصاً امریکا- و یا یک افرادی باشند که بی‌تفاوت باشند. این مراکزی که برای عیش و عشرت جوانها تهیه کردند و این مغازه‌های زیادی که برای فروش عروسکها و فراورده‌های خارجی به وجود آوردند و این دکانهای مشروب فروشی، اینها روی طبع خودش واقع نشد؛ اینها روی برنامه‌ای بود که آن قدری که می‌توانند در دانشگاهها جوانها را از بین ببرند و به خط آنها بکنند. آن قدری که در آنجا نمی‌شود. [در] مراکز فحشا بی‌تفاوتشان کنند و راجع به کشور خودشان بی‌تفاوت باشند. هر کاری می‌خواهند بکنند، بکنند، آنها کاری نداشته باشند. عشرتکده باشد، سینمای موافق میل و شهوات جوانها باشد، دیگر این مملکت هر چه بر آن بگذرد، گذشته است. ذخایرش را دارند می‌برند، برده‌اند؛ نفتش را دارند می‌خورند، خورده‌اند و امثال ذلک.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: