فیلم

اهمیت و حساسیت کار رسانه ملی

شما خودتان می‌دانید که این مرکز، مرکز بسیار حساس و مهمی است که اگر یک فیلم، یک صحبت در محل آنجا بشود و برای جمهوری اسلامی مناسب نباشد، فوراً در همه جا پخش می‌شود. امروز این رسانه‌ها طوری هست که همه کس به آن گوش می‌کند و در خارج هم منعکس تا یک حدودی می‌شود. و مساله بسیار حساس است. و شما می‌دانید که دشمنهای اسلام چون منافع شخصی خودشان را خیال [می‌] کنند که از بین رفته است- و از بین رفته- واقعاً همه با این دستگاه و همه دستگاههای دولتی و دستگاههای اسلامی مخالفند.

" /> 1361051601 - 01 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

شما خودتان می‌دانید که این مرکز، مرکز بسیار حساس و مهمی است که اگر یک فیلم، یک صحبت در محل آنجا بشود و برای جمهوری اسلامی مناسب نباشد، فوراً در همه جا پخش می‌شود. امروز این رسانه‌ها طوری هست که همه کس به آن گوش می‌کند و در خارج هم منعکس تا یک حدودی می‌شود. و مساله بسیار حساس است. و شما می‌دانید که دشمنهای اسلام چون منافع شخصی خودشان را خیال [می‌] کنند که از بین رفته است- و از بین رفته- واقعاً همه با این دستگاه و همه دستگاههای دولتی و دستگاههای اسلامی مخالفند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: