فیلم
 
کلیدواژه:

شماها هم همه با هم مجتمع بشوید. دولت و ملت، ارکان دولت، رئیس جمهورش، نخست وزیرش، مجلسش، همه اینها با هم مجتمع باشند در یک همچو موقع خطیری که همه گرفتار هستید. اگر پیروز بشوند، نه نخست‌وزیری باقی می‌ماند و نه رئیس جمهوری باقی می‌ماند و نه مجلسی باقی می‌ماند و نه روحانی باقی می‌ماند و نه بازاری. باید با هم باشید تا اینکه کار را پیش ببرید. اگر هر کدام علی حدّه- علی حدّه، و هر کس دلش می‌خواهد یک جایی یک اجتماعی بکند، و یک تظاهری بکند و یک حرف مفتی بزند به اسمی که خودش برای‌ همان آدمی که تظاهر می‌کند، اول او را می‌کشند. آنهایی که تظاهرات می‌کنند، آنهایی که الآن در این موقعی که جنگ هست در ایران و همه نوامیس مسلمین در خطر است و همه حیثیات مسلمین در خطر است، امروز شلوغکاری می‌کنند و اجتماع می‌کنند و نطق می‌کنند و حرف مفت می‌زنند، اگر آنها غلبه بکنند، پدر خود شما را اول درمی‌آورند. یک قدری بیدار بشوید. یک قدری توجه کنید به مسائل. این قدر تو سرهم نزنید، این قدر به هم نپرید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: