فیلم

در مقابل اسلام همه خاضع‌ باشید

باید عقل را پیشوای خودتان قرار بدهید و اسلام را مقتدای خودتان قرار بدهید و در مقابل اسلام همه خاضع‌ باشید و به حکم عقل عمل کنید و عقل و اسلام می‌گوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید هیچ کشوری به شما نمی‌تواند تعدی کند. اسرائیل جرات به خودش نمی‌دهد که در این کشورها باقی بماند و در زمینهای غصبی باقی بماند اگر شما با هم متحد بشوید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد می‌زند که هیچ قدرتی نمی‌تواند [با ما مقابله کند]؛ برای اینکه او پشتوانه‌اش امریکاست و ملتهای ما پشتوانه‌شان خداست.

" /> 1360100701 - 11.jpg
 
کلیدواژه:

باید عقل را پیشوای خودتان قرار بدهید و اسلام را مقتدای خودتان قرار بدهید و در مقابل اسلام همه خاضع‌ باشید و به حکم عقل عمل کنید و عقل و اسلام می‌گوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید هیچ کشوری به شما نمی‌تواند تعدی کند. اسرائیل جرات به خودش نمی‌دهد که در این کشورها باقی بماند و در زمینهای غصبی باقی بماند اگر شما با هم متحد بشوید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد می‌زند که هیچ قدرتی نمی‌تواند [با ما مقابله کند]؛ برای اینکه او پشتوانه‌اش امریکاست و ملتهای ما پشتوانه‌شان خداست.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: