بند"الف" وصیتنامه امام | رمز بقای جمهوری اسلامی

بی‌تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است؛ انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه ... امروز و در آتیه نیز آنچه برای ملت ایران و مسلمانان جهان باید مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند، خنثی کردن تبلیغات تفرقه افکنِ خانه برانداز است. وصیتنامه سیاسی-الهی

لا شک ان السر واحد فی بقاء الثوره الاسلامیه وانتصارها، والشعب یدرک والاجیال القادمه ستقرا فی التاریخ، ان سر النصر یعتمد علی رکنین اساسیین هما: الدافع الالهی والهدف السامی فی اقامه الحکومه الاسلامیه من جهه، واتحاد کلمه الجماهیر فی جمیع انحاء البلاد من اجل ذلک الدافع والهدف من جهه اخری ... علیه فان الامر المهم الآن وفی المستقبل والذی ینبغی للشعب الایرانی وسائر المسلمین فی العالم ادراکه هو السعی لافشال المخططات الاعلامیه الهدامه المفرقه. الوصیه السیاسیه- الالهیه

The secret of the perpetuation of the Islamic Revolution is undoubtedly the same that led the revolution to its success. This is known to the nation today; the future generations would learn through history that its two essential foundations are: a )Divine incentive to establish the Islamic government and b )solidarity of people all over the country struggling for the same incentive and aspiration with one voice ... What is important for the Iranian people and the Muslims of the world today and in the future is to challenge these divisive and destructive propaganda. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند"الف" وصیتنامه امام | رمز بقای جمهوری اسلامی
کلیدواژه:
وصیت نامهانقلاب اسلامی ایرانجمهوری اسلامیوحدت و ضرورت آنوحدت