وعده اصلاح در پیری، از مکاید بزرگ شیطان

از مکاید بزرگ شیطان و نفسِ خطرناکتر از آن، آن است که به انسان وعده اصلاح در آخر عمر و زمان پیری می‌دهد و تهذیب و توبه إلی اللَّه را به تعویق می‌اندازد برای زمانی که درخت فساد و شجره زقّوم قوی شده و اراده و قیام به تهذیب، ضعیف، بلکه مرده است. 5 خرداد 1363

إن من مکائد الشیطان ومکائد النفس التی هی اخطر منه هی انهما یعدان الانسان بالصلاح فی آخر العمر وعند الشیخوخه مما یودی إلی تاجیل التهذیب والتوبه إلی الله إلی الیوم الذی استحکمت جذور شجره الفساد وشجره الزقوم وضعفت عزیمه القیام بالتهذیب بل ماتت فی الانسان. ۲۴ شعبان ۱۴۰۴

Of the tricks of Satan and the more dangerous self is that it promises correction in the old days and postpones edification and repentance towards Allah for a day when the tree of corruption and the ZaQum tree( a tree in hell for the people of hell to eat its bitter fruits )grow strong and the will for purification weakens if not dead. 26 May 1984

دریافت طرح
اشتراک وعده اصلاح در پیری، از مکاید بزرگ شیطان
کلیدواژه:
نفسشیطانجوانان، علم و تزکیهجوانیتهذیب