شهادت و حضور در محضر سید الشهدا غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارند

آخر مطلب شهادت است و وصول به لقاء الله و حضور در محضر حضرت سید الشهدا و امثال او، و این غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارند. ۲۵ مهر ۱۳۶۱

ان غایه ما ینتظرنا هو الشهاده ولقاء الله والالتحاق بسید الشهداء وامثاله، وهو غایه آمال عشاق الحق تعالی. ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۲

The final consequence is martyrdom, union with God and presence in the company of His Holiness; the Doyen of the Martyrs and his resembling which is the ultimate aspiration of individuals who have affection for God. 17 October 1982

دریافت طرح
اشتراک شهادت و حضور در محضر سید الشهدا غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارند
کلیدواژه:
شهادتجوانان و شهادتمدافعان حرمعشق