نمی‌خواهیم منعزل باشیم اما نباید تحت سلطه و دخالت بیگانه باشیم

ما نمی‌خواهیم در یک کشوری زندگی کنیم که از دنیا منعزل باشد، این غیر معقول است. ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمی‌کنند، روابط داشته باشیم. البته ما با آنها که بخواهند به ما تعدی کنند، نمی‌توانیم بسازیم، مگر آنها خودشان را اصلاح کنند. نباید تحت سلطه خارجی باشیم، نباید آنها دخالت در امور ما بکنند و نباید به ما خط بدهند. ۱۱ آبان ۱۳۶۴

اننا لا نرید ان نعیش فی دوله معزوله عن الدنیا، فهذا غیر معقول. یجب ان تکون لنا علاقات و روابط مع الدول التی هی معنا ولا توذینا. و طبیعی اننا لا یمکننا ان ننسجم مع الدول التی تحاول التعدّی علینا إلّا ان یصلح هولاء انفسهم. آمل ان تقوموا بهذا العمل وان توفق الحکومه فی هذا المجال غایه الامر انه لا ینبغی ان نقع تحت سلطه الاجانب ولا ان یتدخلوا فی شووننا وان لا یحددوا لنا مسارنا. ۱۸ صفر ۱۴۰۶

We do not want to live in a country that is deposed from the world, This is irrational. We should have relations with countries that side with us and do not harm us. Of course, we cannot endure those that want to transgress us and we have announced this from the outset unless they mend their way.  We should not however be under the domination of foreigners. They should not interfere in our affairs and should not direct us. Therefore, persons who have made remarks and appreciate the situation want to disrupt the Islamic Republic. 2 November 1985

دریافت طرح
اشتراک نمی‌خواهیم منعزل باشیم اما نباید تحت سلطه و دخالت بیگانه باشیم
کلیدواژه:
اسلام سازش و فرومایگیمذاکره با آمریکاآمریکاسازش