چقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکا

چقدر برای یک مملکتی عیب است و سرشکستگی که دستش را دراز کند طرف آمریکا. کشکول گداییش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد. ۲۱ آذر ۱۳۵۸

کم هو عیب و هو ان لبلد ان یمد یده لامریکا! یفتح کشکول تکففه لعدوّه و یطلب منه ان یرزقه، کم هو عار علینا! ۲۲ محرّم ۱۴۰۰

دریافت طرح
اشتراک چقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکا
کلیدواژه:
امام خمینیاسلام سازش و فرومایگیاقتصاد مقاومتیوابستگیسازشعزت