خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است مستضعفان

به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است. ۲۶ بهمن ۱۳۶۱

اوصی الجمیع بالسعی لتحقیق الرفاه للطبقات المحرومه، فإنّ فی الاهتمام بامر المحرومین من الامور التی تنطوی علی خیر الدنیا و الآخره. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

I advise all people to make ceaseless efforts for the welfare of the deprived classes. This is considered as good deeds both in this world and the Hereafter. 15 February 1983

دریافت طرح
اشتراک خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است مستضعفان
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفیناسلام مستضعفان و محرومانخدمت به مردم