سستی نکنید!

چنانچه سستی بکنید، کسانی که می‌خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند. هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند. ۱۱ تیر ۱۳۶۰

فاذا تقاعستم عن الامر فإن من یریدون تدمیر هذه البلاد یمکن ان یفوزوا. علیکم انتم و علینا نحن رجالًا و نساءً و علی کل شخص بالغ شرعاً ان یشترک فی تقریر مصیره کما یجب علیه ان یصلّی. ۲۹ شعبان ۱۴۰۱

If you show laxity, those who wish to destroy this country might win. All of you, all of us, men and women, any one that is of the required aged to perform their #religious duties should decide their fate. 2 July 1981

دریافت طرح
اشتراک سستی نکنید!
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و مردمنفوذ