متعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشدمتعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشددغدغه‌مند برای محرومیندغدغه‌مند برای محرومیناظهار حیاتاظهار حیاتهمه مسئولیم!همه مسئولیم!هشدار انتخاباتی امام!هشدار انتخاباتی امام!مجلس ملی و اسلامیمجلس ملی و اسلامیجهانخواران، حسرت گسستگی را به گور خواهند بردجهانخواران، حسرت گسستگی را به گور خواهند برداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کندسستی نکنید!سستی نکنید! انتخابات و مردم صفحه 2