جهانخواران، حسرت گسستگی را به گور خواهند بردجهانخواران، حسرت گسستگی را به گور خواهند برداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداظهار حیاتاظهار حیاتسستی نکنید!سستی نکنید!در انتخابات سستی کنید، کشور را به باد فنا خواهید سپرددر انتخابات سستی کنید، کشور را به باد فنا خواهید سپردفرضاً که ما بد باشیم، برای حفظ اسلام مشارکت کنیدفرضاً که ما بد باشیم، برای حفظ اسلام مشارکت کنیدمشارکت همه ملت، موجب اقتدار مجلس در عرصه بین المللمشارکت همه ملت، موجب اقتدار مجلس در عرصه بین المللمبارزه انتخاباتی، نه بدگویی و کارشکنی!مبارزه انتخاباتی، نه بدگویی و کارشکنی!اظهار حیات در دنیا با حضور در انتخاباتاظهار حیات در دنیا با حضور در انتخابات انتخابات و مردم صفحه 2