با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنم. و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. تاریخ نگارش: 26 بهمن 1361

استاذن الاخوات والاخوه للمضی نحو مقری الابدی بفواد مستقر وقلب مطمئن وروح متفائله، وضمیر مفعم بالامل بفضل الله. معلناً عن حاجتی الماسه الی دعائکم بالخیر لی، سائلًا الله الرحمن الرحیم قبول عذری عن قله ما قدمته وعن قصوری وتقصیری.تاریخ التحریر: ۲ ۱ جمادی الاولی ۱۴۰۳

With a peaceful mind, a certain heart, a happy soul, and a conscience hopeful for Allah's mercy, I take my leave of all brothers and sisters to journey to the eternal abode. I need your prayers and beg for Almighty God's pardon and forgiveness for my inadequacies. Date of writing: 15 February, ۱۹۸۳

 

 دریافت طرح
اشتراک با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .
کلیدواژه:
امام خمینیعرفانوصیت نامهرحلت امام خمینی