ایستاده مثل سروایستاده مثل سروترور نتیجه ندادترور نتیجه نداددر خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتانمسئولین خودیمسئولین خودیمشروعیت رئیس جمهورمشروعیت رئیس جمهورشما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیدارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بود محمدعلی رجایی صفحه 2