وصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقشکست‌خورده‌هاشکست‌خورده‌هاسهل انگاری ممنوعسهل انگاری ممنوعترور نتیجه ندادترور نتیجه نداددادستان انقلابدادستان انقلاببرای اینکه در قعر جهنم نسوزید...برای اینکه در قعر جهنم نسوزید...جایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادی منافقین صفحه 2