مطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرممطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرمامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتچون خود را مطرود ملت مسلمان می‌بینند، از ملت ایران انتقام می‌کشند.چون خود را مطرود ملت مسلمان می‌بینند، از ملت ایران انتقام می‌کشند.من ابن ملجم را از اینها(منافقین) مردتر میدانم... اینها مردانگی آن نامرد را هم ندارندمن ابن ملجم را از اینها(منافقین) مردتر میدانم... اینها مردانگی آن نامرد را هم ندارندامام(ره): تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است... غیراز احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کندامام(ره): تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است... غیراز احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کندغصه می‌خورید که چرا #اعدام می‌کنند. کی‌ها را اعدام کردند؟غصه می‌خورید که چرا #اعدام می‌کنند. کی‌ها را اعدام کردند؟خدمت ارزنده آیت الله #منتظری به استکبار!خدمت ارزنده آیت الله #منتظری به استکبار!قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است. بالاتر از همه معاصی است.قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است. بالاتر از همه معاصی است.در داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج می گویند ما از آنجا چه می کنیم!در داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج می گویند ما از آنجا چه می کنیم! منافقین صفحه 2