ترور نتیجه ندادترور نتیجه ندادوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقدادستان انقلابدادستان انقلاببرای اینکه در قعر جهنم نسوزید...برای اینکه در قعر جهنم نسوزید...جایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیصف مرصوص مردمصف مرصوص مردمجنایات ابلهانهجنایات ابلهانه منافقین صفحه 2