جایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیصف مرصوص مردمصف مرصوص مردمجنایات ابلهانهجنایات ابلهانهاتحاد ملت، جبران همه خساراتاتحاد ملت، جبران همه خساراتبرای اینکه در قعر جهنم نسوزیدبرای اینکه در قعر جهنم نسوزیدشما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیدبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبه دنبال توسعه روابط با آمریکابه دنبال توسعه روابط با آمریکا منافقین صفحه 2