شهید محلاتی از یاران باوفای اینجانب و از سختی کشیدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامی بودشهید محلاتی از یاران باوفای اینجانب و از سختی کشیدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامی بود۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشدبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنندبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنندهر فردی را که اینها #ترور می‌کنند مردم برای نهضت بیشتر وارد میدان می‌شوندهر فردی را که اینها #ترور می‌کنند مردم برای نهضت بیشتر وارد میدان می‌شوندچون خود را مطرود ملت مسلمان می‌بینند، از ملت ایران انتقام می‌کشند.چون خود را مطرود ملت مسلمان می‌بینند، از ملت ایران انتقام می‌کشند.من ابن ملجم را از اینها(منافقین) مردتر میدانم... اینها مردانگی آن نامرد را هم ندارندمن ابن ملجم را از اینها(منافقین) مردتر میدانم... اینها مردانگی آن نامرد را هم ندارندغصه می‌خورید که چرا #اعدام می‌کنند. کی‌ها را اعدام کردند؟غصه می‌خورید که چرا #اعدام می‌کنند. کی‌ها را اعدام کردند؟جایی که دعوی می‌کند محل تمدن بشر است، فرانسه، امروز محل تروریست ها شده استجایی که دعوی می‌کند محل تمدن بشر است، فرانسه، امروز محل تروریست ها شده استآنها گمان می کنند که با #ترور_شخصیت_ها می توانند با این ملت مقابله کنند/ ندیدند هرموقعی ما شهید دادیم #ملت#منسجمتر_شدآنها گمان می کنند که با #ترور_شخصیت_ها می توانند با این ملت مقابله کنند/ ندیدند هرموقعی ما شهید دادیم #ملت#منسجمتر_شد ترور صفحه 2