اثر معکوساثر معکوسبا ترور نمی‌شودبا ترور نمی‌شودبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهشکست‌خورده‌هاشکست‌خورده‌هاایستاده مثل سروایستاده مثل سروترور نتیجه ندادترور نتیجه نداددادستان انقلابدادستان انقلاباز خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدملت ما همه سربازندملت ما همه سربازند ترور صفحه 2