با قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهشکست‌خورده‌هاشکست‌خورده‌هاایستاده مثل سروایستاده مثل سروترور نتیجه ندادترور نتیجه نداددادستان انقلابدادستان انقلاباز خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شود ترور صفحه 2