شاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشد

باید منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. ۱۳ مهر ۱۳۶۲

فعلیکم انتخاب اشخاص ملتزمین و متمسکین بالاسلام و منفذین لتعلیماته و احکامه، و غیر تابعین لا للشرق و لا للغرب. ۲۷ ذی الحجه ۱۴۰۳

Your candidates should be the ones who heed and are committed to Islam; they should not be players affiliated to the east or west. 5 October 1983

دریافت طرح
اشتراک شاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشد
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابکارگزاران نظام اسلامیوابستگیدولت انقلابی