خشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داری

ما درصدد خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

إننا بصدد اجتثاث جذور الفساد الصهیونی و الراسمالی و الشیوعی فی العالم. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

We are in pursuit of desiccating the rotten roots of Zionism, capitalism and communism in the world. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک خشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داری
کلیدواژه:
سرمایه داریکمونیسمصهیونیسمپذیرش قطعنامه 598امام خمینی