مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...در میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...اخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدزدودن اندوه دل، با انتقام از آمریکا و آل سعودزدودن اندوه دل، با انتقام از آمریکا و آل سعودتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه استما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه استطرح شیطان بزرگ و همراهی آل سعود برای کشتار حجاج طرح شیطان بزرگ و همراهی آل سعود برای کشتار حجاج ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده استملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده استراه و رسم شهادت کورشدنی نیست...راه و رسم شهادت کورشدنی نیست... پذیرش قطعنامه 598 صفحه 2