قبول قطعنامهقبول قطعنامهجهان ایمن از صیّاد نیست...جهان ایمن از صیّاد نیست...مستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابحرم آمریکاییحرم آمریکاییخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدمرگ و شهادت برایم گواراتر بود...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...در میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...اخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدزدودن اندوه دل، با انتقام از آمریکا و آل سعودزدودن اندوه دل، با انتقام از آمریکا و آل سعود پذیرش قطعنامه 598 صفحه 2