ایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازینهویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبیتربت پاک شهیدانتربت پاک شهیدانحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاخروج از سلطه جبارانخروج از سلطه جباراندفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیغضب و خشم بر دشمنانغضب و خشم بر دشمنان پذیرش قطعنامه 598 صفحه 2