خدا می داند که راه و رسم شهادت کورشدنی نیست...خدا می داند که راه و رسم شهادت کورشدنی نیست...امروز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده استامروز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی