مدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروز

آنهایی که در این چند سالِ مبارزه به هر دلیلی از ادای این تکلیف بزرگ طفره رفتند مطمئن باشند که از معامله با خدا طفره رفته‌اند... که من مجدداً به همه مردم و مسئولین عرض می‌کنم که حساب این گونه افراد را از حساب مجاهدان در راه خدا جدا سازند؛ و نگذارند این مدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروز به صحنه‌ها برگردند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ولیعلم الذین تهربوا خلال سنوات النضال من اداء هذا الواجب العظیم، بانهم هربوا من المعامله مع الله...و انی ادعو ثانیه جمیع ابناء الشعب و المسوولین إلی ضروره التمییز بین هولاء و بین المجاهدین فی طریق الله، و ان لا یسمحوا لهولاء ادعیاء الیوم الذین یجهلون کل شی‏ء، و القاعدین قصیری النظر فی الامس، بالعوده إلی مسرح الاحداث. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Those who, for whatever reason evaded the performance of this great responsibility in these few years of the resistance, they have evaded the transaction with God... Again, I would like to say to all the people and officials to separate the account of this kind of individuals from the account of the mujahidin in the way of God, and not to allow these artless claimants of today and shortsighted officials of yesterday return to the scenes. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک مدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروز
کلیدواژه:
مبارزهپذیرش قطعنامه 598جهاد